GTLN - GTNN

Chia sẻ bởi nguyễn cao hào | Ngày 14/10/2018 | 520

Chia sẻ tài liệu: GTLN - GTNN thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

CHUYÊN ĐỀ: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Câu 1: Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 2: Hàm số có GTLN trên đoạn [0;2] là:
A. B. C. – 1 D. 0
Câu 3: Tổng của GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn [-1; 3] bằng :
A. - 1 B. 24 C. 23 D.25
Câu 4: Tích của GTLN và GTNN của hàm số: trên đoạn [0 ; 3] bằng:
A. B. C. D. 
Câu 5: GTNN của hàm số trên đoạn bằng :
A. – 15 B. – 5 C. 15 D.6
Câu 6: Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên.
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 7: Tích của GTLN và GTNN của hàm số: trên đoạn [- 1;1]
A. B. C. D. 
Câu 8: Tìm hai số có hiệu là 13 sao cho tích của chúng là bé nhất. Hai số cần tìm là :

A. và B. 14 và 1 C. và D. và 
Câu 9: Một chất điểm chuyển động theo quy luật . Tính thời điểm t (giây) tại đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
Câu 10: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng : Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng : P(n) = 480n – 20n2 (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?
A. 10 B. 12 C. 15 D. 20
Câu 11: Trong một xưởng cơ khí, người chủ giao cho mỗi người mỗi tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 80cm x 50cm và yêu cầu cắt đi ở bốn góc vuông những hình vuông bằng nhau cạnh bằng (cm) để khi gấp lại thì được một cái thùng không nắp dạng hình hộp. Hỏi bằng bao nhiêu thì thể tích cái thùng lớn nhất ?

A. B. C. D. 
Câu 12: Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ -1;1] là 0
A. 4 B. 0 C. D. 2
Câu 13: Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 14: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1 ; 2] bằng .
A. 1 B. C. 3 D. 
Câu 15: Gíá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [2;3].
A. – 10 B. – 7 C. – 3 D. 0
Câu 16: Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng -1 khi:
A. B. C. D. 
Câu 17: GTLN của trên đọan bằng
A. 0 B. C. 3 D. 
Câu 18: Một Thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật, được làm từ một tấm tôn như hình bên dưới. Thùng có đáy là một hình vuông cạnh (), đường cao là h () và có thể tích là 500 . Tìm giá trị của sao cho diện tích của tấm tôn là nhỏ nhất.

A. B. C. D. 

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;1] bằng -7
A. B. C. D. 
Câu 20: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 48m2, hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất với độ dài hai kích thước x , y là :
A. , y = 4 B., y = 3 C. D. , y =2
Câu 21
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: nguyễn cao hào
Dung lượng: 3,64MB| Lượt tài: 248
Loại file: doc
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)