Hay

Chia sẻ bởi Trần Tú Anh | Ngày 09/10/2018 | 355

Chia sẻ tài liệu: hay thuộc Tập đọc 2

Nội dung tài liệu:

ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Viết các số: (1 điểm)
48 , 29 , 37 , 63 , 81
Theo thứ tự từ bé đến lớn:.........................................................................................
Theo thứ tự từ lớn đến bé:.....................................................................................
Câu 2: (2 điểm)
Tính nhẩm:
8 + 9 = 29 + 5 = 17 – 6 = 46 – 27 =
Đặt tính rồi tính:
68 – 39 35 – 28 27 + 64 77 + 8
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Tìm x: (2 điểm)
x + 48 = 63 c) 27 + x = 52
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
x – 24 = 16 d) x – 5 = 47
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Số ? (1 điểm)

8 + 5 = 5 + + 6 c) 60 – = 5

17 – > 7 d) 45 – 18 = 19 +

Câu 5: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Câu 6: Xem tờ lịch dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật

12


1
2
3
4
5


6
7
8
9
10
11
12


13
14
15
16
17
18
19


20
21
22
23
24
25
26


27
28
29
30
31Trong tháng 12 có các ngày thứ sau là ngày …..
Thứ bảy tuần này là ngày 18 tháng 12. Thứ bảy tuần trước là ngày ….. tháng …..
Câu 7: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: Trong hình vẽ bên: (1 điểm)

Có ….. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

ĐỀ SỐ 2
Câu 1: (2 điểm)
Tính nhẩm:
18 – 9 = 52l – 4l =
+ 5 = 64l + 8l =
Đặt tính rồi tính:
24 + 16 37 + 55 97 – 9 51 – 28
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Viết các số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

65 + 16 = 16 + c) 88 – = 80

+ 9 = 9 + 23 d) 100 – = 40

Câu 3: (1 điểm)

Câu 4: Năm nay bố em 45 tuổi, mẹ kém bố 6 tuổi. Hỏi mẹ em bao nhiêu tuổi? (1 điểm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (1 điểm)
Xem tờ lịch tháng 9 rồi viết vào chỗ chấm:

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật

9

1
2
3
4
5
6


7
8
9
10
11
12
13


14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27


28
29
30

Ngày 5 tháng 9 là thứ …..
Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 9. Thứ tư tuần trước là ngày …..
Thứ tư tuần sau là ngày …..
Tháng 9 có ….. ngày
Câu 6: Nêu tên ba điểm thẳng hàng có trong hình bên đây: (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm)

Câu 8: Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán. (2 điểm)
Bà có 23 quả táo, Bà cho Hoa 5 quả táo.
Hỏi …………………………………………..?
ĐỀ SỐ 3
Câu 1: (1 điểm)
Viết các số: 94 , 79 , 25 , 61 , 54 , 80 theo thứ tự từ lớn đến bé:........................................
Viết các số: 34 , 85 , 68 , 19 , 37 , 73 theo thứ tự từ bé đến lớn:........................................
Câu 2: (2 điểm)
Tính:
19 – 5 – 7 = 5 + 27 – 6 =
63 – 4 – 8 = 25 + 9 – 6 =
Đặt tính rồi tính:
72 – 18 49 + 28 53 – 9 15 + 67
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (2 điểm)

Câu 4: Số ? (1 điểm)

Câu 5: Nối mỗi câu với
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Trần Tú Anh
Dung lượng: 1,24MB| Lượt tài: 266
Loại file: doc
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)