Tuần 11. Nhớ-viết: Nếu chúng mình có phép lạ

Chia sẻ bởi NGUYỄN THÙY DƯƠNG | Ngày 08/05/2019 | 255

Chia sẻ tài liệu: Tuần 11. Nhớ-viết: Nếu chúng mình có phép lạ thuộc Chính tả 4

Nội dung tài liệu:

Kμ ểm LJra bài cũ
xŪ xao
sản xuất
xuất sắc
πŪ sẻ
ǧ
Nếu chúng mình có Ί ép lạ
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
Bắt hạt giūg nảy mầm nhanh
Chġ mắt LJhành cây đầy Ǖuả
Tha hồ hái Έ én ngĠ lành.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
Ngủ dậy LJhành ngưƟ lņ ngay
ĐŢa LJhì lặn xuūg đáy b μ ển
ĐŢa thì ngē lái máy bay.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
Hái LJrμ ệu vì sao xuūg cùng
Đúc LJhành Ūg mặt LJrƟ mƞ
Mãi mãi khŪg cŜ mùa đŪg.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
Hoá LJrái bΨ LJhành LJrái ngΪ
Trong ǟ uŎ khŪg cŜ LJhuǬ nổ
Chỉ LJ φ àn Γ ẹo vƞ b ΅ LJrŜ.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ
Nếu chúng mình có Ί ép lạ
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
Chġ mắt LJhành cây đầy Ǖuả
Tha hồ hái Έ én ngĠ lành.
Ngủ dậy LJhành ngưƟ lņ ngay
Nếu chúng mình có Ί ép lạ
ĐŢa LJhì lặn xuūg đáy b μ ển
ĐŢa thì ngē lái máy bay.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
Hái LJrμ ệu vì sao xuūg cùng
Đúc LJhành Ūg mặt LJrƟ mƞ
Mãi mãi khŪg cŜ mùa đŪg.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
HǨ LJrái bΨ LJhành LJrái ngΪ
TrΪg ǟ uŎ khŪg cŜ LJhuǬ nổ
Chỉ LJφàn Γ ẹo vƞ b ΅ LJrŜ.
Định Hải
Nếu chúng mình có Ί ép lạ
Nếu chúng mình có Ί ép lạ
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
Chġ mắt LJhành cây đầy Ǖuả
Tha hồ hái Έ én ngĠ lành.
Ngủ dậy LJhành ngưƟ lņ ngay
Nếu chúng mình có Ί ép lạ
ĐŢa LJhì lặn xuūg đáy b μ ển
ĐŢa thì ngē lái máy bay.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
Hái LJrμ ệu vì sao xuūg cùng
Đúc LJhành Ūg mặt LJrƟ mƞ
Mãi mãi khŪg cŜ mùa đŪg.
Nếu chúng mình có Ί ép lạ.
HǨ LJrái bΨ LJhành LJrái ngΪ
TrΪg ǟ uŎ khŪg cŜ LJhuǬ nổ
Chỉ LJφàn Γ ẹo vƞ b ΅ LJrŜ.
Định Hải
hái Έ én
ĐŢa LJhì lặn xuūg đáy b μ ển
Hái LJrμ ệu vì sao xuūg cùng
HǨ LJrái bΨ LJhành LJrái ngΪ
TrΪg ǟ uŎ khŪg cŜ LJhuǬ nổ
2. a) Điền vào chỗ trống: s hay x ?
Traùi nhoùt nhö ngoïn ñeøn tín hieäu
Troû loái ...ang muøa heø
Quaû caø chua nhö caùi ñeøn loàng nhoû …íu
Thaép muøa ñoâng aám nhöõng ñeâm thaâu
Quaû ôùt nhö ngoïn löûa ñeøn daàu
Chaïm ñaàu löôõi – chaïm vaøo ...öùc noùng.
Maïch ñaát ta doài daøo ...öùc ...oáng
Neân nhaønh caây cuõng thaép ...aùng queâ höông.
Phaïm Tieán Duaät
s
s
s
x
s
s
ǧ
ǧ
ǧ
ǧ
x
ǧ
2. a) Điền vào chỗ trống: s hay x ?
Trái nhĠ nhö ngŧ Α èn LJín hμ êu
Trỏ lĒ ang mùa Β è
Quả cà chua nhö cái Α èn lŬg nhỏ Şu
Thắp mùa đŪg ấm những Α êm LJhâu
Quả ė như ngŧ Α èn dầu.
Chïm đầu lưǫ – chạm vào ức nŗg.
Mïch đất LJa dē dào ức ống
Nên nhành cây cũng LJhắp áng qπ ê hưΩg.
Phïm Tiến Duật
ǧ
x
s
s
s
s
2. a) Điền vào chỗ trống: s hay x ?
Trái nhĝ nhö ngŧ Α èn LJín hμ êu
Trỏ lĒ ang mùa Β è
Quả cà chua nhö cái Α èn lŬg nhỏ Şu
Thắp mùa đŪg ấm những Α êm LJhâu
Quả ė như ngŧ Α èn dầu.
Chïm đầu lưǫ – chạm vào ức nŗg.
Mïch đất LJa dē dào ức ống
Nên nhành cây cũng LJhắp áng qπ ê hưΩg.
Phïm TΘ ến Duật
Trò chơi
Ai tài thế?
Ti?t h?c k?t thỳc!
Chúc các em học sinh chăm ngoan.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: NGUYỄN THÙY DƯƠNG
Dung lượng: | Lượt tài: 8
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)